ODT

משחקי פיתוח הצוות שלנו מבוססים על ביצוע ופענוח משימות קבוצתיות, המוגבלות בזמן ובמקום ועשויות ליצור בקבוצת

משתתפים, אחריות משותפת ולחזק את כיבוד זכויותיו של האחר. קבוצה הנרתמת למשימה משותפת, בין שהיא משימה

ספורטיבית, מחשבתית או יצירתית, תהיה קבוצה שממילא תתגבש, תוך שהיא עוברת חוויות ושינויים בקצב מהיר תוך

כדי הפעילות המאתגרת והמשותפת.

הערכים שמתבטאים במשימות ובחידות הם:
- ניהול זמן תוך כדי חשיבה גלובלית
- הגדרת מטרות מדוייקת
- צפי לתוצאות
- ניהול צוות ומרכיביו
- ראיה מרחבית ואיסוף אינפורמציה